2011-2012

Cosificacions desidentificades


Cosificacions desidentificades és un projecte que neix amb la idea de deslligar volums coneguts i formes preestablertes inconscientment en l’aprenentatge rutinari visual. En la gestació de la memòria guardem estructuralment, el cos de les coses, objectes vius i morts, atorgant-los-hi una classificació que creiem que són merescudes en una escala de valors imaginaria; una cosa pot ser valorada segons la utilitat que se li dóna, i la subjectivitat desvirtua la valoració per desconeixement de l’objecte.

Per tant, si cosifiquem (desclassifiquem) una forma familiar parcial (unes cames humanes), aïllada del tronc principal per un flàccid i mal•leable pla conegut per conviure junts en un oníric nocturn (llençol), sumarem la cosificació desconeguda; l’associació de dos elements (un viu, altre inert) donant el coneixement de noves formes i d’un nou valor inclassificable: la llibertat de formular noves preguntes, de desvincular-nos del valor «segur».